Metody i narzędzia

Ten rozdział systematycznie i szczegółowo prezentuje podejście rozwiązania problemu badawczego oraz proponowane lub wykorzystywane metody i narzędzia.

Po ten rozdział?

Ma on wykazać, że autor potrafi zaproponować autorskie podejście do rozwiązania problemu badawczego i systematycznie, konkretnie i szczegółowo opisać wykorzystywane metody i narzędzia.

Zawartość

W rozdziale tym przedstawiamy bardzo dokładnie jak mamy zamiar rozwiązać rozważany w pracy problem badawczy opisany w rozdziale Analiza problemu. Zatem przedstawiamy tutaj proponowane podejście do rozwiązania problemu, a do tego potrzebne będą pewne metody i/lub narzędzia, zatem je także opisujemy. Jeżeli celem jest porównanie efektywności pewnego istniejącego algorytmu oraz jego autorskiej modyfikacji, szczegółowo przedstawiamy algorytm w wersji bazowej (o ile nie zostało to zrobione w analizie problemu) oraz jego modyfikację — koncepcję oraz szczegółowy opis. Jeżeli celem pracy jest porównanie wydajności serwerów baz danych, tutaj opisujemy każdy z rozważanych serwerów. Jeżeli porównujemy tzw. “frameworki”, to tutaj umieszczamy ich opis. Jeżeli będziemy porównywać skuteczność metod maszynowego uczenia, to tutaj opisujemy poszczególne metody.

Podsumowując, jeżeli w pracy magisterskiej proponujemy pewne rozwiązanie o charakterze autorskim (nowy algorytm, metoda, podejście, modyfikacja rozwiązań istniejących) to w tym rozdziale dokładnie i systematycznie opisujemy proponowane rozwiązanie. Jeżeli w pracy nie proponujemy rozwiązania autorskiego, a dokonujemy analizy porównawczej rozwiązań istniejących, to w tym rozdziale dokładnie te rozwiązania opisujemy.

Objętość

Ponownie nie wiadomo ile podrozdziałów będzie miał ten rozdział, to zależy od konkretnego tematu, ale powinien on być treściwy i niekrótki — opisuje przecież proponowane podejście i metody oraz narzędzia pozwalające na osiągnięcie celu badawczego, jeżeli rozdział miałby wyczerpująco opisywać takie metody na 2 stronach, to co to za podejście, co to za metody…, raczej nie pasują one do pracy magisterskiej.