Seminarium inżynierskie

Zanim zaczniemy rozmowę o temacie pracy…

Praca dyplomowa inżynierska powinna obejmować opracowanie projektu oraz implementację konkretnej, użytecznej i nietrywialnej aplikacji: desktopowej, internetowej, mobilnej lub hybrydowej. Tematykę pracy (a zatem dziedzinę zastosowań aplikacji) ustalam indywidualnie z każdym dyplomantem, zwykle dobierając ją pod indywidualne preferencje/zainteresowania/możliwości każdej osoby.

W ramach pracy wymagam opracowania porządnej analizy problemu dziedzinowego, analizy podobnych, istniejących na rynku aplikacji, opracowania koncepcji własnego rozwiązania, dostosowanej do wymagań hipotetycznego klienta, przeprowadzenia studium wykonalności technicznej skutkującego propozycją środowiska/języka/technologii realizacji. Dalej wymagam opracowania precyzyjnej specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wraz z diagramami Use Case, zaprojektowania architektury aplikacji (warstwa kliencka, i o ile są przewidywane: warstwa serwerowa, API itp., komunikacja), projektu trwałego sposobu składowani danych (baza danych, modele, diagramy). Następny etap to implementacja, dokumentowanie struktury kodu (również diagramy UML), opis testów aplikacji (jednostkowe, integracyjne, akceptacyjne, responsywności). W ramach pracy opracować należy również przykładowy scenariusz wykorzystania systemu.

Wymagam trzymania się reguł i zasad opisanych na tej stronie i stronach podlikowanych. To nie jest moje “widzimisię” albo szajba, że wszystko ma być “po mojemu”. Po prostu trzymanie się zasad pozwoli na spokojną i uporządkowaną realizację pracy oraz skuteczną jej obronę. Tak jak programista w swojej pracy stosuje wzorce projektowe i nie wyważa otwartych drzwi, tak przy pisaniu pracy należy stosować opisane tutaj wzorce i… nie wywarzać otwartych drzwi.

Uwaga: niezależnie od uczelni oraz trybu studiowania, przed zgłoszeniem tematu należy skontaktować się ze mną (email, spotkanie IRL) i ustalić temat pracy oraz jej opis zgodnie z podanym następującym szablonem:

 1. Celem pracy jest… (np.: zaprojektowanie i implementacja…, realizacja oprogramowania…, opracowanie algorytmu…, zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia…, zaprojektowanie architektury sieci…., opracowanie metody…).
 2. Spodziewanym rezultatem pracy będzie… (np.: aplikacja internetowa…, mobilna…, system składający się z…, oprogramowanie pozwalające na…, zweryfikowany eksperymentalnie algorytm…, urządzenie…, projekt sieci…, procedura konfiguracji…).
 3. Przewiduje się realizację tematu pracy z wykorzystaniem… (np..: technologii…, metody…, języka…, pakietu…, …). Jeżeli decyzja odnośnie technologii i narzędzi realizacji została na tym etapie podjęta, prosimy o umieszczenie stosownej informacji. Jeżeli wybór technologii i narzędzi zostanie określony np. w ramach realizowanego pracy studium wykonalności, prosimy o umieszczenie takiej informacji (np.: przewiduje się realizację oprogramowania jako aplikacji klasy PWA lub aplikacji zrealizowanej z wykorzystaniem pakietu szablonowego Flutter…; dobór konkretnych narzędzi realizacji aplikacji zostanie dokonany dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej analizy specyfiki rozważanego problemu dziedzinowego i stanowić będzie integralną część pracy…; …. warstwa kliencka aplikacji zostanie zrealizowana z wykorzystaniem pakietu React.js, warstwa serwerowa wykorzystywać będzie pakiet Spring Boot oraz bazę danych…).
 4. Praca zawierać będzie… (przykładowo, zastosowane wybiórczo: analizę problemu i istniejących rozwiązań, studium wykonalności technologicznej, prezentację koncepcji rozwiązania własnego, projekt ogólny wraz ze specyfikacją wymagań i projektem bazy danych, opis techniczny zawierający wybrane fragmenty kodu, analizę wydajności aplikacji, analizę skalowalności warstwy serwerowej, opis testów, analizę responsywności interfejsu aplikacji, zakończenie, bibliografię, dokumentację użytkownika, …).

Zgłaszanie tematu

Zgłaszanie — WSTI

WSTI wymaga złożenia karty tematu pracy oraz planu pracy. Dokumenty te są kierowane do odpowiedniej komisji, która zatwierdza tematy. Komisja sprawdza czy:

 1. temat pracy jest poprawnie sformułowany merytorycznie, również językowo,
 2. informacje o pracy pozwalają uznać, że dany temat nadaje się na pracę inżynierską z zakresu informatyki.
 Uwaga, daje się zaobserwować ciągle wzrastającą nonszalancję w przygotowaniu wskazanych poniżej dokumentów. Skutek tej nonszalancji jest prosty: temat zostanie przez komisję odrzucony, i dokumenty trzeba będzie przygotować i złożyć powtórnie. Zatem proszę to zrobić raz i dobrze.  

Wskazówka jak ma być sformułowany temat pracy oraz jego opis.

Wzór karty tematu pracy: doc, pdf, wzór (zawierający przykład) planu pracy: doc, pdf. Kartę tematu i Plan pracy należy:

 1. Uważnie wypełnić, dbając o konkrety w treści, poprawność językową oraz poprawną redakcję.
 2. Przesłać do mojej akceptacji, na razie w wersji edytowalanej, adres: seminarium(at)siminskionline.pl.
 3. Reszta ustaleń indywidualnie, drogą emailową lub via spotkanie online (termin ustalamy via email).
 4. Po ustaleniu wersji ostatecznej proszę o przesłanie dokładnie sprawdzonej wersji PDF (1) karty tematu i (2) planu pracy. Format nazw plików:
  • KartaPracy{Imię}{Nazwisko}{NrAlbumu}.pdf, np: KartaPracyWojtekKowalski1234.pdf,
  • PlanPracy{Imię}{Nazwisko}{NrAlbumu}.pdf, np: PlanPracyWojtekKowalski1234.pdf.
 5. Odsyłam podpisane PDFy, każdy dyplomant uzupełnia je własnym podpisem i wysyła do dziekanatu przed granicznym terminem ustalonym przez szkołę.

Korespondencję związaną z pracami dyplomowymi proszę kierować na adres seminarium(at)siminskionline.pl z ewentualną (nie wymaganą) kopią na roman.siminski(at)us.edu.pl lub roman(at)siminskionline.pl.

Zgłaszanie — UŚ

Odbywa się poprzez system APD, i zgodnie tam pisaną procedurą.

Zaliczenie Seminarium i/lub Pracowni Dyplomowej — UŚ i WSTI

Pierwszy semestr realizacji pracy

Zasady zaliczenia Seminarium i/lub Pracowni Dyplomowej po pierwszym semestrze realizacji pracy (zwykle semestr VI).

Drugi semestr realizacji pracy

Wraz z akceptacją pracy uzyskuje się ode mnie zaliczenie Seminarium i Pracowni Dyplomowej lub tylko Pracowni Dyplomowej, jeżeli ktoś innych prowadzi Seminarium. Proszę sprawdzić czy w momencie oddawania pracy takie oceny zostały wpisane.

Oddawanie pracy

Zawsze przed terminem ustalonym przez Dziekanaty. Proszę wziąć pod uwagę, że tuż przed ostatecznym terminem oddania pracy, wszyscy będą chcieli, żeby jak najszybciej (najlepiej już) sprawdził pracę, bo przecież za chwilę upływa termin. A to oznacza kolejkę prac, sprawdzenie jednej pracy zajmuje kilka godzin. Mam nadzieję, że każdy się domyśla, co to oznacza.

Uwaga przed ostatecznym wydrukiem pracy proszę sprawdzić aktualne wymagania Dziekanatów wobec strony tytułowej oraz czy brzmienie tytułu pracy jest dokładnie takie samo jak zgłoszonego tematu. Wzór strony tytułowej dla studentów UŚ.

Studentów WSTI proszę o nadsyłanie plików PDF o nazwach wg schematu: {Imię}{Nazwisko}{NrAlbumu}PracaDyplomowa.pdf, np: WojtekKowalski1234PracaDyplomowa.pdf. To ułatwi potem różne administracyjne sprawy.

Oddawanie — WSTI

Kolejność:

 1. Ostateczną wersję pracy w formacie PDF należy wysłać do mnie (seminarium(at)siminskionline.pl).
 2. Ja kieruję pracę do systemu antyplagiatowego, po potwierdzeniu jej oryginalności podpisuję elektronicznie PDF pracy oraz raport z systemu antyplagiatowego. Od tego momentu nie można zmieniać dokumentu pracy. Każda zmiana skutkuje powtórzeniem badania antyplagiatowego.
 3. Odsyłam podpisaną pracę i raport.
 4. Pracę każdy składa dalej zgodnie z wymaganiami Dziekanatu. Jak zmieniają się zasady w czasie pandemii koronawirusa, proszę pytać w Dziekanacie.

Oddawanie — UŚ

Wszystko odbywa się przez APD, i zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

Obrona pracy

Wskazówki do obrony pracy w trybie zdalnym.
Lista zagadnień na egzamin inżynierski.

Temat, struktura, forma i zawartość pracy inżynierskiej

Wprowadzenie

Informacje wprowadzające — ten link prowadzi do ogólnych ale esencjonalnych informacji na temat pisania pracy inżynierskiej. Proszę to uważnie przeczytać, zrozumieć i zapamiętać.

Temat pracy

Temat pracy, jego sformułowanie i konieczny opis — ten link precyzuje jak ma być sformułowany temat pracy oraz jego opis.

Struktura pracy inżynierskiej

Jakie są typowe elementy pracy inżynierskiej z zakresu informatyki, co mają zawierać, jaką mają mieć objętość — ten link prowadzi do strony jasno opisującej jak należy rozplanować pracę i co powinno się w jej kolejnych rozdziałach znaleźć. To jest skuteczny schemat, trzymanie się opisanych tam zaleceń sprawi, że w sensie struktury i formy praca będzie poprawna. Oczywiście pozostaje sprawa treści, która ją wypełnia.

Wymagania edycyjne i sugerowany szablon pracy

Począwszy od semestru letniego roku 2021 nie będę czytał prac nie spełniających przedstawionych poniżej zasad redagowania i/lub zwierających przedstawione niżej błędy. Będę tylko odsyłał informację: Nie spełnia zasad redakcyjnych lub zawiera błędy kardynalne.

 1. Najważniejsze zasady redagowania pracy inżynierskiej.
 2. Błędy kardynalne, których tolerować nie będę. Proszę nie przesyłać do mnie prac, zawierających takie błędy.

Sugerowany szablon pracy (Word/Writer) (pierwsza strona dla WSTI, proszę zmieniać wg potrzeb), posiada odpowiednią strukturę, zdefiniowane style, dostosowany jest do wydruku dwustronnego, zawiera również kompendium wiedzy na temat tego co mam być w pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej, oraz informację jak ją redagować. Osoby zainteresowane edycją pracy z wykorzystaniem systemu Latex proszone są o indywidualny kontakt w sprawie sugerowanego szablonu.

Uwaga: przypadku, gdy przewiduje się jedynie oddanie pracy w postaci elektronicznej, w powyższym szablonie można zrezygnować z oznaczonych tam stron pustych, lustrzanych marginesów, różnych stopek i nagłówków na stronach parzystych i nieparzystych.