Praca inżynierska — wprowadzenie

Wymagania regulaminowe mówią, że praca inżynierska:

 • jest wykonywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, uwaga: promotor pracy nie pisze, promotor nadzoruje jej realizację;
 • podlega ocenie przez recenzenta;
 • jej temat jest bezpośrednio związany ze specjalnością i kierunkiem kształcenia studenta;
 • podlega obronie w trakcie egzaminu dyplomowego.

W pracy dyplomowej autor powinien udowodnić posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dwojakiego rodzaju:

 1. Po pierwsze, wykonana praca ma być materialnym dowodem, że autor pracy posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na skuteczne i zgodne z zasadami sztuki, rozwiązywanie problemów inżynierskich z zakresu informatyki. A zatem, mówiąc kolokwialnie, z przygotowywanej pracy inżynierskiej powinien bić jasny przekaz do jej czytelnika “zobacz jakim jestem dobrym inżynierem”. Ten przekaz powinien być generowany przez jasno, precyzyjnie i konkretnie sformułowany opis kolejnych faz: analizy, rozwiązania i weryfikacji opracowanego rozwiązania, jasno określonego i nietrywialnego problemu inżynierskiego z zakresu informatyki.
 2. Po drugie, wykonana praca ma być materialnym dowodem opanowania umiejętności obejmujących pisanie i redagowanie prac technicznych i/lub naukowych, co obejmuje takie zagadnienia jak: stosowanie poprawnego języka, dbanie o właściwy układ, logikę i przejrzystość treści, umiejętność wykorzystania źródeł wiedzy i kreatywnego wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz przygotowania pracy dyplomowej. Niechlujnie i chaotycznie sformatowana praca, o nieuporządkowanej treści, pozwala jednoznacznie wyrobić sobie zdanie o tym, jakim inżynierem będzie jej autor. Należy pamiętać, że tytuł inżyniera (lub licencjata) oznacza otrzymanie wykształcenia zwanego “wyższym”, co kiedyś automatycznie pozwalało wymagać od posiadacza takiego tytułu utrzymywania wyższych standardów również na poziomie kultury osobistej i kształtowania swoich relacji z otoczeniem. Inżynierowie kiedyś byli elitą wśród ludu technologicznego. Trochę się to niestety zmieniło.

Praca dyplomowa musi być wykonywana samodzielnie, pod nadzorem promotora. Powinna zawierać jasno określony wkład własny pracy studenta a nie być tylko kompilacją zebranych materiałów źródłowych. W sposób niejawny, praca ma dowodzić również, iż autor reprezentuje poziom intelektualny i kulturę osobistą właściwą dla zdobywanego tytułu.

Aby praca nie miała charakteru plagiatu, niedozwolone są zbyt długie cytowania, powtarzające się często, bądź następujące po sobie, wielokrotne cytowania dotyczące jednego źródła. Nie wolno wykorzystywać (przepisywać, również ze zmianami) cudzego tekstu bez podawania źródła. Dotyczy to także rysunków i tabel. Każda praca przechodzi przez kontrolę systemu antyplagiatowego, działa on coraz skuteczniej.

Ogólne wymogi stawiane pracom inżynierskim

 1. Zgodność tematu z kierunkiem studiów oraz specjalizacją.
 2. Temat pracy powinien jasno określać zadanie, przedmiot oraz dziedzinę opracowywanego w ramach pracy rozwiązania inżynierskiego.
 3. Jasno sprecyzowany cel, stanowiący opisowe lecz konkretne rozwinięcie tematu pracy.
 4. Treść pracy ma być zgodna z tematem.
 5. Struktura pracy ma odzwierciedlać etapy rozwiązywania problemu inżynierskiego.
 6. Treści opisujące poszczególne etapy powinny wykorzystywać podejście, metody, narzędzi i język właściwy dla danej dziedziny inżynierskiej, a zatem w rozważanym przypadku: informatyki.
 7. Należy pamiętać, że rozważany problem zwykle dotyczy pewnej dziedziny, ważną umiejętnością dobrego inżyniera jest odnalezienie się w owej dziedzinie zastosowań, dobór metod i środków działania uwzględniający specyfikę dziedziny.
 8. Należy odnieść się do istniejących rozwiązań, swoje rozważania osadzić w kontekście aktualnej wiedzy fachowej, udowadniając to odniesieniami do aktualnych materiałów źródłowych o uznanej w branży reputacji.
 9. Układ pracy powinien być logiczny, rozważania prezentowane w pracy powinny być przejrzyste i zrozumiałe, dotyczy to także stosowanych w pracy argumentów i wniosków.
 10. W pracy ma być zastosowana poprawna polszczyzna oraz język właściwy dla opracowań akademickich (niestosowanie żargonu branżowego).
 11. Praca ma być poprawnie zredagowana.