Analiza problemu

Ten rozdział systematycznie i szczegółowo prezentuje problematykę rozważaną w pracy.

Po ten rozdział?

Ma on wykazać, że autor potrafi systematycznie, konkretnie i szczegółowo przedstawić rozważany w pracy problem. Aby taki opis sporządzić, autor musiał zgłębić rozważaną tematykę, musiał dokonać analizy materiałów źródłowych, musiał wszystko przemyśleć i usystematyzować.

Zawartość

W rozdziale tym przedstawiamy bardzo dokładnie problem rozważany w pracy. Rozdział ten stanowi rozszerzenie i uszczegółowienie treści przedstawionych we wstępie. Tutaj dokładnie i szeroko określamy problem, motywację pracy, ze starannie opracowanego opisu powinna jasno wynikać istotność tematu pracy.

Skupiamy się na samym problemie, nie piszemy jeszcze nic o tym jak sami będziemy się do rozwiązania tego problemu “zabierać”.

Tutaj także przedstawiamy całą “teorię”, np. jeżeli praca dotyczy problematyki odwzorowania relacyjno-obiektowego, to tutaj przedstawiamy na czym to odwzorowanie polega, skąd się wzięło, jaki ma zalety, jakie wady, jakie stwarza problemy.

Ten rozdział ma strukturę “lejka”, początkowo przedstawiane treści mają być szerokie i przeglądowe, stopniowo coraz bardziej koncentrując się na konkretach związanych z celem pracy. 

W tym rozdziale odnosimy się również do innych opracowań o podobnej tematyce, przedstawiamy analizę materiałów źródłowych, opisujemy czy ktoś realizował podobne badania, co one wykazały. 

Często odnosimy się do źródeł z bibliografii. Wszystkie opisy teoretyczne, informacje nie będące wynikiem naszych rozważań czy prac, powinny być opatrzone odnośnikami do źródeł opisanych w bibliografii. Uwaga, częste używanie odnośników jest tutaj normą, przytaczanie informacji, faktów, stwierdzeń, danych liczbowych, tabel, zestawień, bez odniesień do ich źródeł jest błędem.

Objętość

Nie wiadomo ile podrozdziałów będzie miał ten rozdział, to zależy od konkretnego tematu, ale powinien on albo nie być podzielony na podrozdziały w ogóle (to jednak rzadkość), albo mieć przynajmniej dwa podrozdziały.  Trudno też wskazać objętość, ale raczej rozdział nie powinien być krótki — opisuje przecież rozważany problem, jeżeli rozdział miałby wyczerpująco opisywać taki problem na 2 stronach, to co to za problem jest…, raczej nie nadaje się na problem rozważany w pracy magisterskiej.