Analiza istniejących rozwiązań

Po co?

Ten rozdział ma wykazać, że autor potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań, dostrzec ich wady i zalety oraz sformułować użyteczne wnioski.

Zawartość

Praca inżynierska rzadko ma charakter tak odkrywczy, że nikt jeszcze wcześniej nie próbował rozwiązań problemu rozważanego w pracy. Na początku tego rozdziału należy jasno przedstawić co i dlaczego będzie analizowane w tym rozdziale (systemy, pakiety, metody, algorytmy, systemy). Skąd wzięte zostaną informację do tej analizy, jak ona będzie realizowana. Należy jasno określić, czego spodziewamy się z tej analizy dowiedzieć, co z niej ma wynikać.

Dalej następuje prezentacja istniejących rozwiązań zbliżonych do proponowanego w pracy. Zwykle 3-5 rozwiązań. Spójny opis wg tych samych kryteriów porównawczych, zakończony podsumowaniem wad i zalet. Ten rozdział ma pozwolić na świadomy wybór własnej koncepcji, wykorzystującej najlepsze cechy rozwiązań istniejących, unikającej cech wskazanych jako wady.

Wskazówki

Zwykle dla każdego opisywanego rozwiązania tworzymy osobny podrozdział. Proszę nie tytułować tych podrozdziałów jedynie nazwą rozwiązania. Załóżmy, że analizujemy istniejące systemy informatyczne zbliżone do proponowanego w pracy, załóżmy że istnieje system o nazwie X47Alpha, niech tytuł podrozdziału to “System X47Alpha”, “Serwis X47Alpha”, “Aplikacja X47Alpha” — w zależności od jego specyfiki. Każde analizowane rozwiązanie powinno być opisane w ten sam sposób. Dobrze przeprowadzona analiza powinna rozpoczynać się od wskazania jakie cechy rozważanych rozwiązań będą analizowane (np. producent, cena, rodzaj licencji, typ, właściwości funkcjonalne, wydajność, bezpieczeństwo, skalowalność) i dlaczego.

Analiza powinna się kończyć podsumowaniem, jasno wskazującym wady oraz zalety każdego z rozwiązań, pamiętamy o tym, że analizujemy po to, by we własnym rozwiązaniu uniknąć wad a wzorować się na zaletach. Jeżeli bazujemy na materiałach producenta (strony WWW, dokumentacje) wstawiamy wciągamy je do bibliografii i wstawiamy w tekście odnośniki do nich. Jeżeli wstawiamy rysunki pochodzące z tych źródeł, w podpisach rysunków wstawiamy odnośniki do nich.

Typowa struktura rozdziału, zakładamy że to rozdział nr 3

3 Analiza istniejących rozwiązań

W rozdziale tym przedstawione zostaną…

3.1 Kryteria analizy porównawczej

Analiza obejmować będzie następujące elementy…

3.2 {Rozwiązanie|System|Aplikacja|Algorytm|Serwis|Strona} X

3.3 {Rozwiązanie|System|Aplikacja|Algorytm|Serwis|Strona} Y

3.N Podsumowanie

Typowy rozmiar

Typowa, sumaryczna objętość — 4-10 stron.


Powróć do Struktura pracy inżynierskiej