Wstęp

Po co?

Wstęp ma wykazać, że autor potrafi krótko i konkretnie przedstawić swoje motywacje, cele oraz plan działania.

Zawartość

Podzielony na akapity ale bez podziału na podrozdziały. Nie używamy wypunktowań, list numerowanych, nie wstawiamy rysunków. Trzy logiczne części:

  • Krótka charakterystyka rozwiązywanego w pracy problemu, można przedstawić motywację jego podjęcia, tutaj należy krótko ale jasno i jednoznacznie określić czego dotyczy (potencjalnie enigmatyczny) temat pracy — 1/3 do 1/2 strony. Ten fragment to motywacja pracy.
  • Jasno określony cel (zgodny z kartą opisu tematu pracy), akapit rozpoczynający się od: “Celem pracy jest zaprojektowanie i realizacja systemu … pozwalającego na/przeznaczonego dla/umożliwiającego/dedykowanego dla …” po czym następuje krótkie wyszczególnienie przewidywanych funkcji projektowanego systemu oraz wymienienie przewidywanych metod i narzędzi realizacji (krotko: aplikacja desktop, internetowa, mobilna, języki, pakiety, frameworki) — 1/3 do 1/2 strony. Ten fragment to cel pracy.

    Uwaga – celem pracy nie może być „opisanie”, „przedstawienie”, „przybliżenie” i tym podobne ogólniki. Celem pracy inżynierskiej może być „zaprojektowanie …”, „zaprojektowanie i implementacja …”, „projekt i realizacja …”, „opracowanie algorytmu i analiza jego efektywności …”, itp, itd.

  • Streszczenie zawartości kolejnych rozdziałów: “Rozdział drugi przedstawia…, w rozdziale trzecim opisano…” — 1/3 do 1/2 strony. Ten fragment to zakres pracy.

Typowy rozmiar

Typowa, sumaryczna objętość — 1-2 strony.


Powróć do Struktura pracy inżynierskiej