Zaliczenie seminarium, semestr pierwszy

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie wydruku poprawnie zredagowanej pracy w wersji prototypowej. Wersja ta ma zawierać:

Praca ma posiadać odpowiednia stronę tytułową, aktualny spis treści, poprawnie sformatowane kolejne rozdziały, bibliografię, spisy rysunków i tabel, o ile zawarte zostały w pracy. Do każdego materiału źródłowego wskazanego w bibliografii musi być przynajmniej jedno odniesienie w treści pracy.

Proszę stosować się do zasad pisania prac dyplomowych. Można zastosować sugerowany szablon pracy (Word/Writer).