Wstęp

Wstęp określa motywację, cel badawczy i zakresu pracy.

Po co piszemy wstep?

Wstęp ma wykazać, że autor potrafi krótko i konkretnie przedstawić swoje motywacje, cele oraz plan działania. Uwaga: wstęp jest uważnie czytany przez osoby oceniające pracę, niestarannie napisany wstęp to błąd kardynalny!

Zawartość

Wstęp podzielony powinien być na trzy części. Nie trzeba jednak wstępu dzielić na podrozdziały czy sekcje. Robimy tak, gdy ktoś rzeczywiście chce się we wstępie rozpisać (wtedy podział na sekcje: Opisu problemu, Cel pracy, Zawartość pracy). Zwykle jest to jednak jednolity tekst, sensownie podzielony na akapity.

Opis problemu

Pierwsza część opisuje rozważany w pracy problem. Ten fragment tekstu ma jasno scharakteryzować rozważany problem, motywację jego podjęcia, istotność rozważanego problemu oraz jego osadzenie w obrębie dziedziny. Logika tekstu:

  • czym się w pracy zajmujemy (problem),
  • dlaczego się tym zajmujemy (motywacja),
  • dlaczego ten problem jest ważny (istotność),
  • zwięźle — co wiadomo już na temat problemu i dotychczasowych badań (osadzenie w dziedzinie).

Z opisu ma również wynikać jego nietrywialność. Nie zajmujemy się problemami nieistotnymi z punktu widzenia informatyki oraz problemami prostymi. Odniesienie do dziedziny jest ważne — nie możemy ignorować tego co zrobili do tej pory inni, bo być może zdublujemy czyjeś badania i nasze wnioski okażą się trywialne i dobrze znane. Wykazujemy się zatem ignorancją i brakiem dociekliwości. Odniesienie to bazuje na materiałach źródłowych, czyli na książkach, artykułach, raportach opublikowanych w postaci papierowej lub elektronicznej. Wszystkie takie źródła trafiają do bibliografii pracy.

Objętość opisu: od ½ do 1 strony tekstu.

Cel pracy

Druga część powinna jasno wskazywać cel badawczy pracy. Logika tekstu:

  • określenie celu badawczego pracy,
  • na czym będą polegały badania,
  • jak chcemy je realizować,
  • jakich spodziewamy się rezultatów (inaczej: czego spodziewamy się po realizacji badań dowiedzieć).

Sformułowanie celu/celów pracy ma być jasne i jednoznaczne. Tekst powinien być zrozumiały i przekonywujący. Cel/cele powinny być realne do osiągnięcia i muszą zostać zrealizowane w pracy magisterskiej. Cała praca powinna być podporządkowana realizacji celu pracy.

Jak sformułować cel?

Najlepiej gdy akapit rozpoczynający tę część rozpoczyna się od sformułowania “Celem badawczym jest…”. Celem badawczym pracy nie powinno być “opisanie”, “przybliżenie”, “rozpatrzenie”, “implementacja”. Celem pracy magisterskiej może być “badanie wydajności…”, “analiza porównawcza…”, “analiza wpływu … na …”, “opracowanie algorytmu… i badanie jego wydajności”, itp. Najważniejszym elementem pracy magisterskiej są jasno określone, poprawnie przygotowane, przeprowadzone i podsumowane badania. W tym miejscu wstępu należy krótko określić na czym będą polegały badania, np. “Badania polegać będą na przeprowadzeniu eksperymentów pozwalających na ocenę wpływu … na …”, “W ramach badań opracowane zostaną dwie wersje programu testowego wykorzystujące …, następnie przeprowadzone zostaną eksperymenty porównujące …. obu wersji”.

Hipoteza

Czasem warto jest w ramach opisu celu badań postawić hipotezę badawczą. Hipoteza jest przypuszczeniem, domysłem dotyczącym pewnej prawidłowości. Nie powinna być banalna, oczywista. Powinna być wewnętrznie niesprzeczna, możliwie (ale nie przesadnie) ogólna, powinna być tak sformułowana, aby można ją było sprawdzić doświadczalnie/eksperymentalnie. Przykłady hipotez: “Efektywność działania systemu odwzorowania relacyjno-obiektowego może istotnie zależeć od wykorzystywanego silnika relacyjnej bazy danych, szczególnie gdy rozważane będą zbiory danych o dużej liczebnościi”, “Wprowadzenie do algorytmu … dodatkowego parametru… oraz jego optymalizacja pozwoli poprawić jego ….”. Ale zbyt oczywiste byłyby hipotezy: “Efektywność działania systemu odwzorowania relacyjno-obiektowego może zależeć od wykorzystywanego silnika relacyjnej bazy danych”, “Optymalizacja algorytmu… pozwoli poprawić jego …”.

Jeżeli w pracy zostanie wprowadzona hipoteza, to hipotezę traktować można jako uszczegółowiony cel. Zatem cel badawczy można sformułować następująco: “Celem badawczym pracy jest potwierdzenie następującej hipotezy: efektywność algorytmów analizy obrazów może zostać znacząco poprawiona poprzez wykorzystanie…. Aby potwierdzić tak postawioną hipotezę przewiduje się przeprowadzenie następujących eksperymentów ….”.

Zatem praca ma zawsze realizować postawiony cel badawczy, jego realizacja może polegać na sprawdzeniu postawionej hipotezy, którą można traktować jako uszczegółowiony cel. Staramy się najpierw określić cel, potem sformułować hipotezę, pamiętamy, że hipoteza nie może być oczywista ani zbyt ogólna.

Jeżeli nie określamy hipotezy zawsze należy opisać czego spodziewamy się po realizacji badań dowiedzieć.

Objętość opisu: od ½ do 1 strony tekstu.

Zakres pracy

Trzecia część wstępu powinna zawierać informacje o zawartości pracy, a zatem jest to streszczenie tego co zawierać będą kolejne jej rozdziały.

Objętość opisu: od ½ do 1 strony tekstu.

Sumarycznie wstęp powinien mieć objętość liczona w stronach: 1½-3.