Struktura pracy magisterskiej

Każdy rozdział pierwszego poziomu musi się rozpoczynać krótkim wprowadzeniem opisującym co rozdział zawiera, dlaczego powstał, w jaki sposób jest powiązany z tematem pracy. Dopiero potem można rozpocząć pierwszy podrozdział.

Przykład

Rozdział ten zawiera charakterystykę wybranych serwerów baz danych, których wydajność będzie analizowana w części badawczej pracy. Omówione zostaną serwery Z, Y, Z, przedstawione zostaną informacje o producencie, sposobie licencjonowania, wymaganiach instalacyjnych, dostępnych mechanizmach definiowania schematów bazy, tabel oraz metodach tworzenia i optymalizacji zapytań. Rozdział zakończy porównanie wybranych właściwości funkcjonalnych w postaci zestawienia tabelarycznego.

Sugerowany układ pracy

1. Wstęp – motywacja, określenie celu badawczego, omówienie zakresu pracy.
2. Analiza rozpatrywanego problemu.
3. Wykorzystywane narzędzia i metody.
4. Badania i eksperymenty.
4.1 Cel badań.
4.2 Metodyka badań.
4.3 Przebieg badań i omówienie wyników.
4.3 Dyskusja wyników.
5. Podsumowanie i wnioski końcowe.
6. Bibliografia.
7. Indeksy i spisy.
8. Załączniki.