Koncepcja własnego rozwiązania

Po co?

Poprzednie rozdziały miały wykazać, że autor pracy posiada zdolności analityczne. Ten rozdział ma wykazać, że autor potrafi zaproponować własne rozwiązania, zatem dowodzi kreatywności oraz umiejętności dokonywania syntezy.

Zawartość

Znamy już dobrze problem (opisuje go rozdział Charakterystyka/Analiza problemu), znamy istniejące/znane sposoby jego realizacji (opisuje to rozdział Analiza istniejących rozwiązań), teraz trzeba przedstawić propozycję własnego rozwiązania. Ten rozdział koncentruje się na strong>metodach rozwiązania problemu, głównie na własnej propozycji autor pracy inżynierskiej.

W tym rozdziale przedstawia konkretnie ideę proponowanego rozwiązania, możliwe warianty, uzasadnienie wybranego rozwiązania. Warto się odnieść do analizy istniejących rozwiązań. Mile widziane schematy ideowe, graficzne ilustracje przedstawionych koncepcji. Tutaj można wskazać szerszy kontekst proponowanego rozwiązania, wskazując zagadnienia możliwe do wykonania, choć wykraczające poza ramy pracy. Tutaj można wskazać i uzasadnić wybór metod i narzędzi realizacji.

W rozdziale tym przedstawia się również takie zagadnienia jak koncepcja licencjonowania systemu, przewidywany sposób dystrybucji, grupy odbiorców, można przedstawić studium wykonalności, analizę ryzyka.

Zazwyczaj rozdział ten dzieli się na dwa podrozdziały:

4. Koncepcja proponowanego rozwiązania

W rozdziale tym przestawiona zostanie koncepcja ....

4.1 Koncepcja rozwiązania biznesowego

Tutaj opis tego w jaki sposób proponowany system ma spełniać wymagania biznesowe, 
jak jego działanie będzie mogło zaspokoić potrzeby użytkownika/klienta biznesowego. 

4.1 Koncepcja rozwiązania technologicznego

Tutaj opis koncepcji realizacji systemu, jaką postać on ma przyjąć (aplikacja WWW, typu deskop, mobilna), ogólny szkic architektury (szczegółowy będzie w następnym rozdziale), przewidywane narzędzia realizacji (krótko, więcej szczegółów w następnym rozdziale).  

Typowy rozmiar

Typowa, sumaryczna objętość — 2-5 stron.


Powróć do Struktura pracy inżynierskiej