Podsumowanie i wnioski końcowe

Rozdział ten może też po prostu posiadać nazwę “Zakończenie”. Nie dzielimy zakończenia pracy na podrozdziały. Logika treści zakończenia:

  • przypomnienie celu badawczego,
  • streszczenie przebiegu badań,
  • streszczenie uzyskanych wyników,
  • skondensowana analiza wyników i wnioski natury ogólnej wynikające ze zrealizowanych badań, uzyskanych wyników i ich analizy.

W zakończeniu należy umieścić własne, oparte na badaniach, analityczne opinie, proszę się nie ograniczać tylko do opisywania “co wyszło”, proszę postarać się opisać “dlaczego tak wyszło” oraz jakie to ma odniesienie do praktyki dnia codziennego.

Wstęp i Zakończenie mają być komplementarne, Zakończenie ma jasno i konkretnie wskazywać, że obietnice i plany sformułowane we Wstępie zostały zrealizowane. UwagaWstęp i Zakończenie zostaną na pewno uważnie przeczytane przez recenzenta, mają być zatem dopieszczone i wycyzelowane zarówno pod względem treści jak i formy, tutaj jakiekolwiek usterki językowe są niedopuszczalne.