Badania i eksperymenty

Ten rozdział systematycznie i szczegółowo prezentuje opracowanie celu i koncepcji badań, planu ich realizacji, dokumentuje przebieg badań, uzyskane rezultaty oraz ich interpretację.

Po ten rozdział?

To jest dokładnie ten rozdział, który ma udowodnić, że autor pracy potrafi przeprowadzić badania o charakterze naukowym, a zatem zasługuje na tytuł naukowy magistra.

Zawartość

Zakładając, że rozdział ten ma numer 4:

4 Badania i eksperymenty

Kilka zdań wprowadzenia, np. “Rozdział ten prezentuje zrealizowana w ramach pracy badania i eksperymenty. Przedstawiony został cel badań, ich metodyka, przebieg badań, omówione zostały uzyskane wyniki oraz przeprowadzona została ich analiza oraz przedstawione zostały wnioski z tej analizy wynikające..”

4.1 Cel badań

Tutaj należy przedstawić co jest celem badań, na czym będą one polegały, jakie parametry/cechy/zmienne będą podlegały badaniom i dlaczego one właśnie. Jakie są spodziewane rezultaty, czego chcemy się w rezultacie przeprowadzonych badań dowiedzieć. Uwaga: to jest rozszerzone i skonkretyzowane przedstawienie celu ze wstępu pracy, proszę pilnować pełnej zgodności tego opisu z opisami zawartymi we wstępie.

4.2 Metodyka badań

Tutaj należy przedstawić w jaki sposób zostaną przeprowadzone badania, na czym będzie polegał ich przebieg i jaki będzie plan ich realizacji, w jaki sposób zostaną wyznaczone opisane w 4.1 parametry/cechy/zmienne, jak będą one mierzone, w jakich jednostkach będą wyrażane, w jaki sposób zostaną zebrane, przetworzone (średnie, mediany, odchylenie standardowe), zwizualizowane (tabele, wykresy – jakie?) i przeanalizowane (na czym będzie polegała analiza).

4.3 Charakterystyka platformy realizacji badań

Tutaj należy przedstawić przy użyciu jakich narzędzi będą realizowane badania, jeżeli do ich realizacji opracowane zostało odpowiednie oprogramowanie, tutaj opisujemy jego koncepcję, możliwości i ewentualnie szczegóły realizacyjne (o ile są ciekawe).

4.4 Przebieg badań i omówienie uzyskanych wyników

Rozdział prezentuje przebieg realizacji badań, prezentuje uzyskane wyniki (tabele z danymi, wstępne wykresy) oraz przedstawia charakterystykę uzyskanych wyników, jeszcze bez ich głębszej analizy. Zwracamy uwagę na sprawy dziwne, nietypowe zaskakujące. Nie zgłębiamy, nie wyciągamy wniosków jeszcze.

4.3 Analiza i dyskusja wyników

W tym rozdziale dokonujemy pogłębionej analizy uzyskanych wyników, wstępnie opisanych 4.4. To jest bardzo ważny rozdział, tutaj autor pracy dowodzi swoich umiejętności analitycznych, umiejętności krytycznej analizy uzyskanych wyników, wyciągania wniosków, uogólnień. A więc w tym rozdziale zgłębiamy, analizujemy, dociekamy, wyciągamy wnioski i formułujemy spostrzeżenia uogólnione.