Temat pracy inżynierskiej

Sformułowanie tematu pracy

Rekomenduje takie sformułowanie tematu, aby jasno określał on zadanie realizowane w ramach pracy oraz jej przedmiot i dziedzinę. Wydaje się, że rozważenie przykładu rozwieje większość wątpliwości. Rozważmy często spotykaną, enigmatyczną formę hipotetycznego tematu:

“Aplikacja finansowa z modułem analitycznym” (1)

Forma (1) wymaga przyjęcia przez domniemanie, że zadaniem autora pracy jest zapewne zaprojektowanie i implementacja owej aplikacji, choć w istocie może się okazać, że aplikacja już istnieje, a właściwym zadaniem autora pracy będzie realizacja samego modułu analitycznego. Temat nie określa też, jakiego rodzaju będzie to aplikacja oraz gdzie w dziedzinie finansów będzie ona ulokowana w sensie funkcjonalnym. Komisja rekomenduje zatem aby formułować temat w sposób zbliżony do zawartych niżej propozycji (zakładamy, że chodzi o finanse firmy a aplikacja ma być internetowa):

Projekt i realizacja aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie finansami firmy” (2)

Forma (2) nie eksponuję roli modułu analitycznego, jego istnienie można zawrzeć w opisie pracy. Jeżeli informacja o module analitycznym powinna jednak zostać wyeksponowana:

Opracowanie projektu i implementacja aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie zasobami finansowymi firmy wraz z modułem analitycznym” (3)

Jeżeli jednak przedmiotem pracy jest realizacja samego modułu analitycznego, można to jawie zapisać:

Projekt i realizacja modułu analitycznego dla internetowej aplikacji wspomagającej zarządzanie zasobami finansowymi firmy” (4)

Wydaje się, że propozycje (2), (3) i (4) wystarczająco jasno określają zadanie inżynierskie, jego przedmiot i dziedzinę.

W przypadkach, gdy stosowanie powyższej propozycji prowadziłoby do sformułowania tematu nader rozwlekłego bądź nieco karykaturalnego, ostateczne określenie zadania, przedmiotu i dziedziny może zostać uszczegółowione w opisie załączonym do tematu pracy.

Opis tematu pracy

Dla każdego tematu (UŚ i WSTI) konieczne będzie przygotowanie opisu, składającego się z następujących elementów:

  • Celem pracy jest… (np.: zaprojektowanie i implementacja…, realizacja oprogramowania…, opracowanie algorytmu…, zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia…, zaprojektowanie architektury sieci…., Opracowanie metody…).
  • Spodziewanym rezultatem pracy będzie… (np.: aplikacja internetowa…, mobilna…, system składający się z…, oprogramowanie pozwalające na…, zweryfikowany eksperymentalnie algorytm…, urządzenie…, projekt sieci…, procedura konfiguracji…).
  • Przewiduje się realizację tematu pracy z wykorzystaniem… (np..: technologii…, metody…, języka…, pakietu…, …). Jeżeli decyzja odnośnie technologii i narzędzi realizacji została na tym etapie podjęta, prosimy o umieszczenie stosownej informacji. Jeżeli wybór technologii i narzędzi zostanie określony np. w ramach realizowanego w ramach pracy studium wykonalności, prosimy o umieszczenie takiej informacji (np.: przewiduje się realizację oprogramowania jako aplikacji klasy PWA lub aplikacji zrealizowanej z wykorzystaniem pakietu szablonowego Flutter…; dobór konkretnych narzędzi realizacji aplikacji zostanie dokonany dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej analizy specyfiki rozważanego problemu dziedzinowego i stanowić będzie integralną część pracy…; …. warstwa kliencka aplikacji zostanie zrealizowana z wykorzystaniem pakietu React.js, warstwa serwerowa wykorzystywać będzie pakiet Spring Boot oraz bazę danych…).

  • Praca zawierać będzie… (przykładowo, zastosowane wybiórczo: analizę problemu i istniejących rozwiązań, studium wykonalności technologicznej, prezentację koncepcji rozwiązania własnego, projekt ogólny wraz ze specyfikacją wymagań i projektem bazy danych, opis techniczny zawierający wybrane fragmenty kodu, analizę wydajności aplikacji, analizę skalowalności warstwy serwerowej, opis testów, analizę responsywności interfejsu aplikacji, zakończenie, bibliografię, dokumentację użytkownika).